Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
        
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Statut

Statut

 


STATUT
KNYSZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA REGIONALNEGO
im. Zygmunta Augusta

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta zwane dalej „Towarzystwem”, jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2
1.       Towarzystwo jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym na czas nieograniczony, działającym na rzecz ogółu społeczności ziemi knyszyńskiej.
2.       Terenem działania Towarzystwa jest gmina Knyszyn. Dla właściwego realizowania swych celów Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami gminy.
3.       Siedzibą Towarzystwa jest miasto Knyszyn.

§ 3
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, a także wchodzić w związki stowarzyszeń.

§ 4
1.       Działalność Towarzystwa oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
2.       Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników. Pracownikami Towarzystwa mogą być jego członkowie.

§ 5
1.       Towarzystwo używa dwóch pieczęci:
a)      nagłówkowej z napisem „Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta” i adresem siedziby. Dodatkowo, na pieczęci mogą być umieszczone inne informacje takie jak: Numer telefonu, NIP, REGON, KRS i rachunku bankowego Towarzystwa,
b)      ozdobnej pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta” oraz herbem Knyszyna i rokiem nadania Knyszynowi praw miejskich w środku.
2.       Towarzystwo może używać logo i odznaki członkowskiej.
3.       Wzór pieczęci, logo i odznaki członkowskiej ustala Zarząd.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 6
Celami działalności Towarzystwa są:
1.       Kontynuowanie chlubnych tradycji historycznych regionu, rozwijanie jego kultury i zapewnienie mu poczesnego miejsca w życiu kulturalnym województwa i kraju.
2.       Ochrona, wzbogacanie i promocja wartości środowiska naturalnego i kulturowego ziemi knyszyńskiej.

§ 7
Towarzystwo realizuje cele poprzez:
1.       skupianie wokół idei Towarzystwa działaczy społecznych, oświatowych, gospodarczych, kultury i turystyki, twórców oraz osoby zajmujące się upowszechnianiem kultury i sztuki,
2.       współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i kościelnymi, instytucjami kultury i szkołami,
3.       pobudzanie i wspieranie twórczości artystycznej,
4.       prowadzenie działalności popularnonaukowej, popularyzatorskiej, szkoleniowej i samokształceniowej,
5.       popularyzację osiągnięć i dorobku ludzi utalentowanych i zasłużonych dla ziemi knyszyńskiej, w szczególności artystów oraz twórców ludowych,
6.       gromadzenie informacji o przeszłości ziemi knyszyńskiej,
7.       inspirowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, publicystycznej i wydawniczej w zakresie problematyki: historycznej, kulturalnej, artystycznej, społecznej, turystycznej i ekologicznej,
8.       organizowanie: spotkań, konferencji, seminariów, kursów, szkoleń, imprez kulturalnych, turystycznych, sportowo-rekreacyjnych itp.,
9.       podejmowanie działań w zakresie ochrony zabytków, miejsc pamięci narodowej i innych obiektów posiadających wartości historyczne i kulturowe,
10.   prowadzenie działań integrujących społeczność ziemi knyszyńskiej poprzez aktywność kulturalną, turystyczną i sportową,
11.   włączanie do działań Towarzystwa i wspomaganie osób niepełnosprawnych oraz środowisk zagrożonych i marginalizowanych,
12.   inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie działań lokalnej społeczności na rzecz wszechstronnego rozwoju Knyszyna i obszarów wiejskich gminy Knyszyn. W szczególności w sferze kultury, turystyki, oświaty, sportu, gospodarki, zdrowia, ochrony środowiska, demokracji, samorządności, wyrównywania szans itp.,
13.   pozyskiwanie środków finansowych rządowych, samorządowych, pozarządowych i zagranicznych,
14.   podejmowanie innych działań sprzyjających realizacji celów Towarzystwa.
15. Wspomaganie edukacji szkolnej i pozaszkolnej dzieci, młodzieży i dorosłych.

§ 8
1.       W zakresie realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność statutową odpłatną i nieodpłatną w następujących formach:
a.      prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie książek, folderów, katalogów, programów itp.
b.      organizowanie imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i turystyczno-krajoznawczych,
c.       organizowanie wystaw, warsztatów i plenerów artystycznych,
d.      organizowanie konferencji, kursów i szkoleń,
e.      prowadzenie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym edukacji sportowej oraz zająć sportowo-rekreacyjnych,
f.        prowadzenie działalności dokumentacyjnej, promocyjnej, informacyjnej i doradczej.

2.       Pozostałe formy działalności w zakresie realizacji celów statutowych Towarzystwo prowadzi nieodpłatnie, w tym:
a)      organizowanie spotkań o tematyce zgodnej z celami Towarzystwa,
b)      ochrona zabytków i miejsc pamięci narodowej,
c)       promowanie twórczości i dorobku ludzi utalentowanych.
d)      udzielanie różnej pomocy osobom ze środowisk zagrożonych i zmarginalizowanych,

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1.       zwyczajnych,
2.       wspierających,
3.       honorowych.

§ 10
1.       Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i pragnie wnieść wkład w urzeczywistnianie celów Towarzystwa. Osoby w wieku 16-18 lat nie mogą wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2.       Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu, po złożeniu pisemnej deklaracji.

§ 11
1.       Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa.
2.       Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.
3.       Członkiem wspierającym staje się na podstawie uchwały Zarządu, po złożeniu pisemnej deklaracji.

§ 12
1.       Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.
2.       Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 13
1.       Członkowie zwyczajni mają prawo:
a)      czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach władz Towarzystwa,
b)      zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa,
c)      noszenia odznaki członkowskiej Towarzystwa.
2.       Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a)      aktywnego uczestniczenia w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów Statutowych,
b)      dbania o dobre imię Towarzystwa,
c)      przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
d)      opłacania składek członkowskich w terminie określonym Statutem.

§ 14
1.       Członkowie honorowi mają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
2.       Członkowie honorowi mają obowiązki określone w § 13,ust. 2, lit. b i c, są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 15
1.       Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Towarzystwa.
2.       Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa.

§ 16
Członkostwo ustaje na skutek:
1.       dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa złożonej Zarządowi na piśmie, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań;
2.       wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania Członków, w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień Statutu; nieprzestrzegania uchwał, regulaminów lub zasad i etyki obowiązujących w Towarzystwie;
3.       wykluczenia przez Zarząd z powodu:
a)      rażącego naruszenia postanowień Statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz lub regulaminów Towarzystwa,
b)      ponad rocznego opóźnienia w opłaceniu składek członkowskich w stosunku do terminu określonego w Statucie;
4.       wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych;
5.       śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 17
1.       O wykluczeniu lub skreśleniu z listy członków orzeka właściwy organ w drodze uchwały.
2.       Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia lub skreślenia z listy członków służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
3.       Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny, w przypadku decyzji podjętej przez Zarząd wskazując jednocześnie na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
4.       Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2 i 3.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa

§ 18
1.  Władzami Towarzystwa są:
a)      Walne Zebranie Członków,
b)      Zarząd,
c)      Komisja Rewizyjna.
2.  Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 4 lata.

Walne Zebranie Członków

§ 19
1.       Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2.       W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a)      członkowie zwyczajni i honorowi – z głosem stanowiącym,
b)      członkowie wspierający oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.
3.       Walne Zebranie Członków może być zwyczajne (sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze) i nadzwyczajne.
4.       Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
a)      sprawozdawcze – raz na rok,
b)      sprawozdawczo-wyborcze – w terminie 3 miesięcy od upływu kadencji władz Towarzystwa.
5.       Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
a)      z własnej inicjatywy,
b)      na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c)      na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i honorowych.
6.       W przypadkach określonych w ust. 5 lit. b i c Walne Zebranie Członków winno być zwołane przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.
7.       O terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków Towarzystwa, co najmniej na 7 dni przed ustalonym terminem.
8.       Walne Zebranie Członków może zostać zwołane przez Komisję Rewizyjną w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie określonym Statutem.
9.       Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium wybrane spośród obecnych, pełnoletnich, uprawnionych do głosowania członków Towarzystwa, w składzie: przewodniczący i sekretarz. Prezydium sporządza i podpisuje protokół z Walnego Zebrania Członków.
10.   Wybory władz Towarzystwa odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybory władz Towarzystwa mogą odbywać się w głosowaniu jawnym w przypadku podjęcia przez Walne Zebranie Członków jednomyślnej uchwały w tym przedmiocie.
11.   Do przeprowadzenia głosowania tajnego w wyborach władz Towarzystwa Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Skrutacyjną. Kandydat do władz Towarzystwa nie może być członkiem Komisji Skrutacyjnej.
12.   Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków – w pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych – w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwszego terminu.

13.   Uchwały dotyczące:
a)      zmian Statutu Towarzystwa,
b)      zmiany nazwy Towarzystwa,
c)      nadania godności członka honorowego,
d)      przystąpienia Towarzystwa do krajowych lub międzynarodowych organizacji,
e)      rozwiązania Towarzystwa,
wymagają większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 20
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
1.       uchwalanie Statutu i jego zmian,
2.       uchwalanie głównych kierunków i programu działania Towarzystwa,
3.       wybór i odwoływanie Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4.       podejmowanie uchwał zgłoszonych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub 1/3 członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania,
5.       uchwalanie regulaminów wewnętrznych dla Zarządu, Komisji Rewizyjnej i członków Towarzystwa,
6.       rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7.       udzielanie Zarządowi absolutorium,
8.       ustalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń oraz ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
9.       rozpatrywanie wniosków w sprawach członkowskich,
10.   nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy,
11.   podejmowanie uchwał o przynależności Towarzystwa do krajowych i międzynarodowych organizacji,
12.    podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd

§ 21
1.       Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków do kierowania całokształtem działalności Towarzystwa.
2.       Zarząd składa się z 5 do 10 osób w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
3.       Prezesa wybiera Walne Zebranie Członków.
4.       Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.
5.       W przypadku, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu osobowego Zarządu wybranego przez Walne Zebranie Członków.
6.       Pracami Zarządu kieruje Prezes. W przypadku nieobecności Prezesa zastępuje go Wiceprezes.
7.       Zarząd do prowadzenia spraw Towarzystwa może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.
8.       Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Towarzystwa oraz spełniać swoje obowiązki z właściwą starannością, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków.

§ 22
Do zakresu działania Zarządu należą:
1.       realizacja celów Towarzystwa,
2.       wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3.       reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
4.       sporządzanie planów działania i budżetu Towarzystwa,
5.       podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Towarzystwa,
6.       zatwierdzanie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego,
7.       zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8.       przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających Towarzystwa,
9.       wnioskowanie o nadanie godności członka honorowego,
10.   składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności,
11.   opracowywanie projektów uchwał i regulaminów oraz przedstawianie uchwał pod obrady Walnego Zebrania Członków,
12.   podejmowanie innych działań, nie zastrzeżonych dla innych władz.

§ 23
1.       Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
2.       Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes. W przypadku nieobecności Prezesa zastępuje go Wiceprezes.
3.       W przypadku wystąpienia Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu, takie posiedzenie powinno odbyć się nie później niż w 14 dni od daty złożenia wniosku.
4.       Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie.

Komisja Rewizyjna

§ 24
1.       Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Walne Zebranie Członków do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa.
2.       Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3.       Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków.
4.       W przypadku, gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu osobowego Komisji Rewizyjnej wybranej przez Walne Zebranie Członków.

§ 25
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
1.       być członkami Zarządu,
2.       być zatrudniani przez Towarzystwo i pobierać z tego tytułu wynagrodzeń,
3.       pozostawać w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
4.       być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
5.       otrzymywać wynagrodzenia ani zwrotu kosztów z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej.

§ 26
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należą:
1.       kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Towarzystwa,
2.       kontrola opłacania składek członkowskich,
3.       składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Zarządu i wnioskami dotyczącymi udzielania Zarządowi absolutorium,
4.       przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Towarzystwa,
5.       prawo wystąpienia do Zarządu o udzielenie ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących zakresu jego działalności,
6.       prawo żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Towarzystwa,
7.       prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu,
8.       prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
9.       zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem.

§ 27
1.       Kontrola całokształtu działalności Towarzystwa odbywa się, co najmniej, raz do roku.
2.       Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej, połowy członków.

Rozdział V
Majątek Towarzystwa

§ 28
1.       Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2.       Majątek ten może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.
3.       Funduszami i majątkiem Towarzystwa gospodaruje Zarząd.
4.       Zabrania się Zarządowi:
a.      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do członków Towarzystwa, członków władz Towarzystwa lub pracowników Towarzystwa oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b.      przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków Towarzystwa, członków władz Towarzystwa lub pracowników Towarzystwa oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c.       wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków Towarzystwa, członków władz Towarzystwa lub pracowników Towarzystwa oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa,
d.      zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie władz Towarzystwa lub pracownicy Towarzystwa oraz ich osób bliskich.

§ 29
1.       Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:
a)      składki członkowskie i inne należności uchwalane przez Walne Zebranie Członków,
b)      darowizny, spadki i zapisy,
c)      dotacje,
d)      ofiarność publiczna,
e)      dochody osiągnięte w trybie Art. 27. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
f)       dochody z działalności statutowej odpłatnej.
2.       Cały uzyskany przez Towarzystwo dochód przeznaczany jest na realizację celów statutowych.
3.       Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd.
4.       Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane w Banku na rachunku Towarzystwa lub w Kasie w ilości niezbędnej dla bieżących potrzeb.
5.       Składki członkowskie za dany rok powinny być wpłacone do końca tego roku.
6.       Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 30
1.       Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w sprawach finansowych i majątkowych w imieniu Towarzystwa wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym podpis prezesa lub wiceprezesa.
2.       Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa, Wiceprezesa lub innego upoważnionego przez Prezesa członka Zarządu.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 31
1.       Uchwałę w sprawie rozwiązania Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej, połowy uprawnionych do głosowania.
2.       Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa na inne cele społeczne i powoła Komisję Likwidacyjną.

§ 32
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Krzysztof Bagiński
Powiat Moniecki - Film promocyjny
REWITALIZACJA
Mapa gminy
e-usługi
Przebudowa dróg Jaskra, Czechowizna
Razem lepiej
Śmieciowa rewolucja
Strefa Przedsiębiorcy
Projekt - Bądź pewna i niezależna
Projekt - Czym skorupka za młodu...
Projekt Polska-Litwa
Projekt teromodernizacji
Przebudowa ulic w Knyszynie
Królewski Gościniec Podlasia
Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi
Ciekawe Podlasie
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
środa, 23 sierpnia 2017
235 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Apolinarego, Miły, Róży
Licznik odwiedzin: 0909135
Urząd Miejski w Knyszynie, Rynek 39, 19-120 Knyszyn, pow. moniecki, woj. podlaskietel.: +48.857279971, email: um@knyszyn.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x